DOHODA O OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

uzavřená mezi

firmou ABNER a. s., Václavské nám. 56, 110 00 Praha
provozovna: ABNER a.s. Lanškrounská 87, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 25915207, DIČ:CZ 25915207
zastoupenou předsedou představenstva Mgr. Tomášem Burdou
(dále jen prodávajícím)

a

firmou:
sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupenou:
(dále jen kupujícím).

I.

Postup při uzavírání kupní smlouvy

Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě písemné objednávky kupujícího, na které kupující vyznačí svůj souhlas s obchodními podmínkami prodávajícího. Ustanovení dohody o obchodních podmínkách prodávajícího nahrazují příslušná ustanovení kupní smlouvy. Pokud vedle těchto obchodních podmínek bude uzavřena ještě kupní smlouva, mají odchylná ustanovení v kupní smlouvě v konkrétním případě přednost před zněním této dohody o obchodních podmínkách.
Souhlas s obchodními podmínkami prodávajícího projeví kupující jednorázově při předložení první objednávky. Tento souhlas platí i pro všechny budoucí dodávky. Při každé změně obchodních podmínek, je nutný nový písemný souhlas kupujícího s obchodními podmínkami prodávajícího.
Objednávka musí obsahovat označení kupujícího (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, telefon, popř. fax, e-mail), předmětu plnění (sortiment), čas plnění, cenu za jednotku množství, objednané množství, místo plnění, popř. požadavek na zajištění dopravy.
Pokud nebude uzavírána samostatná kupní smlouva, dochází k uzavření kupní smlouvy přímo poskytnutím objednaného plnění.

II.

Předmět plnění

Předmětem plnění jsou výrobky, zboží a služby prodávajícího.
Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, jestliže to není vyloučeno samostatnou kupní smlouvou, povahou dodávky nebo technologickými požadavky kupujícího.

III.

Cena plnění

Předmět plnění bude kupujícímu účtován za ceny, ve kterých jsou zahrnuty náklady související s pořízením předmětu plnění, daňové zatížení a zisková marže. V ceně není zahrnuto přepravné, pojištění přepravy, celní a jiné poplatky ani jiné obdobné náklady. Cenu upravuje ceník prodávajícího, který tvoří nedílnou součást dohody o obchodních podmínkách. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny plnění. Změna vstupuje v platnost dnem uvedeným v ceníku.
Cenou plnění se rozumí cena výrobků, zboží a služeb prodávajícího uvedených v ceníku prodávajícího platného v době přijetí objednávky.
Cena plnění může být při splnění podmínek uvedených v této dohodě o obchodních podmínkách snížená o přidělený rabat nebo finanční skonto (viz příloha č.1 dohody o obchodních podmínkách).

IV.

Termín plnění

Termín plnění (dodávky) bude konkretizován v písemné objednávce kupujícího. Závazným se stává po potvrzení objednávky prodávajícím, formou ”Zakázky”.
Pokud nebude plnění (dodávka) realizována ani v přiměřeném náhradním termínu, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

V.

Místo plnění

Místem plnění je sídlo prodávajícího, nebude-li v potvrzení objednávky ze strany prodávajícího stanoveno něco jiného.
Plnění (dodávka) se považuje za uskutečněné převzetím předmětu plnění kupujícím nebo předáním předmětu plnění prvnímu dopravci. Tímto okamžikem na kupujícího přechází odpovědnost za zboží a nebezpečí škody na zboží.
Zajišťuje-li přepravu předmětu plnění prodávající, považuje se plnění (dodávka) za uskutečněné předáním předmětu plnění kupujícímu. Tímto okamžikem na kupujícího přechází odpovědnost za zboží a nebezpečí škody na zboží.

VI.

Přeprava

Způsob přepravy předmětu plnění určí kupující v objednávce, tj. určí, zda si zajistí přepravu sám (příp. prostřednictvím dopravce), či zda zboží má prodávající dodat na místo plnění vlastní péčí na náklady kupujícího. Nebude-li objednávka obsahovat žádnou konkretizaci způsobu přepravy, určí způsob přepravy prodávající.
Při dodání předmětu plnění prostřednictvím jiného dopravce platí ustanovení příslušných přepravních řádů (zejména vyhl. 133/1964 Sb. silniční přepravní řád ve znění změn a doplňků).

VII.

Platební podmínky

Cenu předmětu plnění uhradí kupující hotově při převzetí předmětu plnění, nebo zálohově na základě zálohové faktury, nebo bezhotovostním převodem ve prospěch účtu prodávajícího na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím. Obvyklá doba splatnosti je 21 dní. Prodávající si vyhrazuje právo změnit dobu splatnosti a další platební podmínky podle platební kázně kupujícího při minulých dodávkách.
Kupující je povinen zaplatit cenu plnění v termínu splatnosti uvedeném na daňovém dokladu. Za den zaplacení ceny plnění se považuje den, kdy byla částka ceny plnění připsána na účet prodávajícího. Při placení prostřednictvím pošty je závazek kupujícího splněn až vyplacením poukázané částky prodávajícímu. Bude-li v konkrétním případě předcházet okamžik dodání předmětu plnění okamžiku jeho zaplacení kupujícím, přechází na kupujícího vlastnické právo až zaplacením plné kupní ceny, včetně jejího příslušenství (odst. 4). Pokud kupující nesouhlasí s fakturovanou částkou nebo s oprávněností faktury je povinen toto oznámit prodávajícímu do 5 dnů od obdržení faktury a fakturu prodávajícímu vrátit v této lhůtě, jinak se má za to, že souhlasí s fakturovanou částkou a uznává ji.
Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, kterou kupující uhradí do deseti dnů po výzvě prodávajícího.
Vlastnické právo k předmětu prodeje nabývá kupující teprve úplným zaplacením kupní ceny.

VIII.

Uplatnění vad

Prodávající odpovídá za vady v rozsahu dle občanského zákoníku. Vadou je i dodání jiného než dohodnutého předmětu plnění. Vadným plněním nezaniká závazek prodávajícího plnit podle potvrzené objednávky.
Vady předmětu plnění, které jsou svojí povahou zjistitelné při předání zevní kontrolou, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned při první prohlídce zboží. V případě převzetí od přepravce je povinen uplatnit vady způsobem dle přepravních řádů, zejména je vyznačit do příslušného dokladu přepravci. Pokud tak neučiní, nemůže uplatňovat vůči prodávajícímu náhradu škody z těchto vad. Ostatní vady je povinen uplatnit v přiměřené lhůtě po jejich zjištění formou písemné zprávy o vadách zboží (reklamace). Prodávající je povinen písemně sdělit kupujícímu výsledek reklamačního řízení do 30 dnů od obdržení reklamace, nevyžádá-li si vyřízení reklamace lhůtu delší.
Rozsah práv a závazků vyplývajících pro prodávajícího a kupujícího z odpovědnosti za vady předmětu plnění (dodávky) se řídí občanským zákoníkem.

IX.

Přechod nebezpečí škody

Škodou se rozumí ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci, bez ohledu na to, z jakých příčin k ní došlo.
Pokud kupující přebírá předmět plnění v sídle prodávajícího, přechází nebezpečí škody na předmětu plnění na kupujícího okamžikem převzetí předmětu plnění. Nebezpečí škody na věci při nakládce v sídle prodávajícího nese kupující.
Při předání předmětu plnění kupujícímu cestou dopravce, přechází nebezpečí škody na předmětu plnění (dodávce) okamžikem předání předmětu plnění prvnímu dopravci.
Provádí-li přepravu předmětu plnění předávající, přechází nebezpečí škody na předmětu plnění na kupujícího okamžikem převzetí předmětu plnění v místě plnění podle objednávky.

X.

Závěrečná ustanovení

Kupující je povinen zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré obchodní jméno prodávajícího nebo předmětu plnění. Je rovněž povinen postupovat ve své činnosti s vynaložením odborné péče, respektovat a chránit obchodní zájmy prodávajícího. V tomto smyslu není oprávněn sdělovat bez souhlasu prodávajícího informace a údaje získané v souvislosti s touto smlouvou třetím osobám nebo je využít pro sebe či jiné osoby ke škodě prodávajícího.
Prodávající je povinen zajišťovat záruční a pozáruční servis předmětu plnění. Prodávající je povinen seznámit konečného odběratele s návodem na použití předmětu plnění.
Veškeré spory, vyplývající z této dohody budou obě strany řešit dohodou. Pokud jednání bude neúspěšné, má každá ze stran právo podat žalobu u příslušného soudu.
Pokud nebylo v této dohodě výslovně dohodnuto jinak, platí v ostatním ustanovení občanského zákoníku v jejich platném znění a ustanovení jiných obecně závazných právních předpisů s těmito zákony souvisejícími.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. Smluvní strany se zavazují dohodou bezodkladně po takovémto případném zjištění nahradit neplatné ustanovení novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu neplatného ustanovení a nebude představovat zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné strany na úkor či ve prospěch strany druhé. Strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení této smlouvy tak, aby nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění stran naplněny výše uvedené předpoklady.
Pro smluvní vztahy vzniklé podle této dohody (obchodních podmínek), popř. kupních smluv, s devizovými cizozemci je rozhodný právní řád České republiky.
Prodávající i kupující po přečtení této dohody prohlašují, že jejímu obsahu rozumějí, že jsou obeznámeni i s obsahem práv a povinností z ní vyplývajících a zavazují se je plnit.
Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že smlouvu a její obsah řádně zvážili, celý její text přečetli a pochopili a že ji uzavírají po zralé úvaze o své vůli svobodně, bez tísně a nikoliv za nevýhodných podmínek, a to s plným úmyslem smlouvu takto splnit. Rovněž osobně prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, zmařit její účel, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě či dotknout se jinak práv třetích osob. Zároveň prohlašují, že nebyl podán návrh na prohlášení konkursu na majetek smluvní strany, za kterou jednají. Dále prohlašují, že jim osobně nejsou známé ani po zevrubném prověření žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly naplnění zákonných předpokladů k prohlášení konkursu na majetek kterékoliv smluvní strany.
Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V Praze, dne................................ V ................................ , dne ................................

prodávající kupující